Buy
Madagascar
Books

www.madagascar-library.com
Jump to
Random
Page!
Home About the Collection Contact Donations Search
Front Cover
Ny Baiboly: Ny soratra masina dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao
See both images below
Search Madagascar Library

Advanced Search
Language: Malagasy
No. of Pages: 964 + 290

Item Identification Code (UID#): 4949
Shelving Location: Religion & Missionary
Log In to Edit this page

Ny Baiboly

Ny soratra masina dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao

[The Bible: the holy scripture of the Old Testament and the New Testament]
The British and Foreign Bible Society, London (1950).
Hardcover Book

Contents

 • Ny Testamenta Taloha [The Old Testament]
  • Ny Anaran’ ny Boky sy ny Isan’ ny Tokony Avy [The Names of the Books and their Numbers of Verses]
  • Genesisy, na Fiandohana [Genesis, or the Beginning]
  • Eksodosy, na Fahafahana [Exodus, or the Freedom]
  • Levitikosy, na Fisoronana [Leviticus, or the Laws]
  • Nomery, na Fanisana [Numbers, or the Counting]
  • Deoteronomia, na Famerenan-Teny [Deuteronomy, or the Words]
  • Josoa [Joshua]
  • Mpitsara [Judges]
  • Rota [Ruth]
  • Samoela I [Samuel I]
  • Samoela II [Samuel II]
  • Mpanjaka I [Kings I]
  • Mpanjaka II [Kings II]
  • Tantara I [Chronicles I]
  • Tantara II [Chronicles II]
  • Ezra [Esdras]
  • Nehemia [Nehemiah]
  • Estera [Esther]
  • Joba [Book of Job]
  • Salamo [Psalms]
  • Ohabolana [Proverbs]
  • Mpitoriteny [Preachers]
  • Tonon-Kiran’ I Solomona [Song of Solomen]
  • Isaia [Isaiah]
  • Jeremia [Jeremiah]
  • Fitomaniana [Lamentations]
  • Ezekiela [Ezekiel]
  • Daniela [Daniel]
  • Hosea [Hosea]
  • Joela [Joel]
  • Amosa [Amos]
  • Obadia [Obadiah]
  • Jona [Jonah]
  • Mika [Micah]
  • Nahoma [Nahum]
  • Habakoka [Habakkuk]
  • Zefania [Zephaniah]
  • Hagay [Haggai]
  • Zakaria [Zechariah]
  • Malakia [Malachi]
 • Ny Testamenta Vaovao [The New Testament]
  • Ny Anaran’ ny Boky sy ny Isan’ ny Tokony Avy [The Names of the Books and their Numbers of Verses]
  • Matio [Matthew]
  • Marka [Mark]
  • Lioka [Luke]
  • Joana [John]
  • Asan'ny Apostoly [Work of the Apostles]
  • Romana [Romans]
  • Korintiana I [Corinthians I]
  • Korintiana II [Corinthians II]
  • Galatiana [Galatians]
  • Efesiana [Ephesians]
  • Filipiana [Philippians]
  • Kolosiana [Colossians]
  • Tesaloniana I [Thessalonians I]
  • Tesaloniana II [Thessalonians II]
  • Timoty I [Timothy I]
  • Timoty II [Timothy II]
  • Titosy [Titus]
  • Filemona [Philemon]
  • Hebreo [Hebrews]
  • Jakoba [Jacob]
  • Petera I [Peter I]
  • Petera II [Peter II]
  • Joana I [John I]
  • Joana II [John II]
  • Joana III [John III]
  • Joda [Jude]
  • Apokalypsy, na fanambarana [Apocalypse, or the revelation]

Categories

BUY FROM AMAZON.COM
Browse 100s More Titles in our Madagascar Book Store

Photographs of the Item (Total: 2)

 Click image to see larger:
Front Cover: Ny Baiboly: Ny soratra masina dia n... Titlepage: Ny Baiboly: Ny soratra masina dia n...      
Front Cover Titlepage      
© 2006–2023 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search